Jótállás, Garancia

Jótállás, garancia

A törvényes kellékszavatossági jogok a hibákra vonatkoznak.

A vevő köteles az árut azonnal és kellő gondossággal megvizsgálni a minőségi és mennyiségi eltérések tekintetében, és a nyilvánvaló hibákat az áru átvételétől számított 7 napon belül írásban (pl. e-mailben) jelezni nekünk. Ez vonatkozik a később felfedezett rejtett hibákra is. Az ellenőrzési és hibabejelentési kötelezettség megszegése esetén a szavatossági igények érvényesítése kizárt.

Hibák esetén a jótállást választása szerint a hiba kijavításával vagy csereszállítással biztosítjuk. Ha a hiba kijavítása sikertelen, Ön választása szerint árleszállítást követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibák kijavítása a második sikertelen kísérlet után sikertelennek minősül, kivéve, ha a termék vagy a hiba jellege vagy egyéb körülmények másra nem utalnak. A hibák kijavítása esetén nem vagyunk kötelesek viselni az áruknak a teljesítés helyétől eltérő helyre történő áthelyezéséből eredő megnövekedett költségeket, feltéve, hogy az áthelyezés nem felel meg az áru rendeltetésszerű használatának.

A jótállási idő az áru leszállításától számított egy év. A lerövidített jótállási idő nem vonatkozik a nekünk felróható, vétkesen okozott, az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkra, valamint a súlyos gondatlansággal, szándékos vagy csalárd szándékkal okozott károkra.

Az áru minőségeként kizárólag a saját gyártói termékleírásunk minősül elfogadottnak, de egyéb reklám, nyilvános promóciók nem.

Felelősség

Az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő károkért minden esetben korlátlanul felelünk. Továbbá korlátlanul felelünk minden esetben szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, a hiba csalárd elhallgatása esetén, a vétel tárgyának minőségére vonatkozó garancia vállalása esetén és minden egyéb, törvényben szabályozott esetben.

A törvényes jótállás körébe tartozó hibákért való felelősségre az Ügyféltájékoztatónk és az Általános Szerződési Feltételeink megfelelő rendelkezése az irányadó.

Amennyiben lényeges szerződéses kötelezettségeket érint, felelősségünk a könnyű gondatlanságért a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan lényeges kötelezettségek, amelyek a szerződés jellegéből fakadnak, és amelyek megszegése veszélyeztetné a szerződés céljának elérését, valamint olyan kötelezettségek, amelyeket a szerződés tartalma szerint a szerződés céljának elérése érdekében a szerződés ránk ró, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek betartására Ön rendszeresen számíthat.

A nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a felelősség kizárásra kerül az enyhén gondatlan kötelezettségszegés esetén.

Az interneten keresztüli adatkommunikáció nem garantálható, hogy a technika mindenkori állása szerint hibamentes és/vagy mindenkor rendelkezésre áll. E tekintetben nem vállalunk felelősséget a weboldal és az ott kínált szolgáltatás folyamatos vagy megszakítás nélküli elérhetőségéért.